Your are here: Home» About Us» National School of Development Academic Committee

About Us

National School of Development Academic Committee

 
Academic Committee Chairperson:
 
Xiaoyan Lei
 
Vice Chair:
 
Yang Yao
 
Committee members: 
 
Hao Ma
Lixing Li
Junjian Yi
Yaohui Zhao
Daojiong Zha
Jintao Xu
Yiping Huang