Your are here: Home» About Us» National School of Development Academic Committee

About Us

National School of Development Academic Committee

 
Academic Committee Chairperson:
 
Guo’en Liu
 
Vice Chair:
 
Yang    Yao
 
Committee members: 
 
Yiping Huang
 
Guo’en Liu
 
Hao        Ma
 
Yan     Shen
 
Hao     Wang
 
Jintao       Xu
 
Yang      Yao

Miaojie    Yu
 
Xiaobo   Zhang